Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ВЗАИМОТНОШЕНИЯТА С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ "АРТЕФАКТ" ООД С УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ № ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НЕУНИВЕРСАЛНИ ПОЩЕНСКИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящите Общи условия на договора с потребителите на пощенски услуги, наричани за краткост съкратено ОУ, са изготвени съгласно разпоредбите на Закона за пощенските услуги (ЗПУ), имат силата на договор и страни по него са “Артефакт” ООД София, ул. Хубавка 8, офис 1, рег. по съдебно дело 2107 от 1995 г., Булстат Ю 831683630, данъчен номер 1221082342, с Удостоверение за регистрация като оператор на неуниверсални пощенски услуги (куриерски услуги) No009/14.06.2001г., представлявано от Йордан Стефанов Йорданов и Станко Славчев Йорданов заедно и поотделно, притежаващо търговска марка “Via Post” с рег. No46102/27.11.2003г., наричано за кратко по-нататък в договора ВИА ПОСТ и ползвателите на услугите по настоящия договор.

2. С тези ОУ се характеризират куриерските услуги, извършвани от ВИА ПОСТ и се определят правата, задълженията и отговорностите на страните по договора при извършването и ползването им. ОУ са валидни за всички потребители на услугите на ВИА ПОСТ и съгласно чл. 21 ал. 1 от ЗПУ подписването на отделни договори не е необходимо.

3. Потребителите на услугата могат да бъдат физически лица, както еднолични търговци и юридически лица.

4. За неуговорените в тези Общи условия или в индивидуален договор понятия и събития се прилага Законът за пощенските услуги и законодателството на Република България.

 

II. ОБХВАТ И ХАРАКТЕРИСТИКА НА УСЛУГИТЕ

1. ВИА ПОСТ предоставя чрез пощенската си мрежа куриерски услуги по смисъла на §1 , т.18 от ЗПУ.

2. Видове куриерски услуги и срокове за доставяне на пощенските пратки:

3. В случай че ПОДАТЕЛЯТ не определи някоя от трите качествени характеристики, тя се приема за изпълнение като стандартна.

4. Според срока на изпълнение:

4.1. Стандартна – Изпълнява се до три работни дни.

4.2.Овърнайт – Услугата се изпълнява до края на първия работен ден след деня на приемане на пратката. Като “Овърнайт” се считат и всички срокове, пожелани от ПОДАТЕЛЯ, по-големи от “Овърнайт”, но и по-малки от стандартния срок от 3 работни дни.

4.3. Експрес – Срокът за изпълнение е до 5 часа след приемането на пощенската пратка от ВИА ПОСТ. Извършва се само на територията на съответния град според зоните, в които попадат адресите, независимо от броя на пратките. Според начина на извършване услугата задължително е поне “Фейс”, а според документалната обезпеченост поне “Билет”. До 10 минути след предаването на пратката на адресата или отказа от приемането й ПОДАТЕЛЯТ се известява с телекомуникационни средства кога и от кого е получена пратката или не е получена. Заявки се приемат до 14.00 часа. Като “Експрес” се считат и всички срокове, пожелани от ПОДАТЕЛЯ, по-големи от “Експрес”, но и по-малки от “Овърнайт”. В случай че се изпълняват две услуги едновременно – и за вземане и за доставяне на пратката – и двата адреса са в една и съща зона, но не зона “Център”, и адресите са на по-малко от 3 км разстояние, услугата по доставяне се изчислява по цени за зона “Център”.

4.4. Суперекспрес – Идентична с “Експрес”, но срокът за изпълнение е до 90 минути и заявки се приемат до 16.00 часа. Като “Суперекспрес” се считат и всички срокове, пожелани от ПОДАТЕЛЯ, по-големи от “Суперекспрес”, но и по-малки от “Експрес”.

5. Според начина на извършване:

5.1.Стандартна – Представлява лично предаване на пратката на самия адрес на ПОЛУЧАТЕЛЯ или упълномощено на него лице. При обективна невъзможност да се предаде лично по този начин, и в случай, че ПОДАТЕЛЯТ изрично декларира, че пратката може да бъде пусната в подсигурена пощенска кутия на ПОЛУЧАТЕЛЯ, същата може да бъде пусната в подсигурена пощенска кутия на ПОЛУЧАТЕЛЯ, като тези случаи се отчитат на ПОДАТЕЛЯ. Валидна е само за пратки до 500 г, чиято форма и обем позволяват да бъдат пуснати в пощенски кутии и се прилага само за зони Център и Междинна част. За пратки над 500 г стандартната услуга е с начин на доставка “Фейс”. Престоят за изчакване/издирване на лицето на адреса е до 3 мин. Доставката се извършва в избран от ВИА ПОСТ час от 7 до 20 часа всеки ден. Ако пощенската кутия на адресата няма вратичка или вратичката не се заключва, или ако не е открита пощенска кутия с името на адресата, или ако няма достъп до пощенската му кутия, пратката се връща на ПОДАТЕЛЯ със съответното пояснение.

5.2.Фейс – Пратката задължително се връчва лично, а ако това не е възможно, тя се връща на ПОДАТЕЛЯ, като не се допуска да бъде пусната в пощенска кутия. Ако куриерът не бъде допуснат директно до ПОДАТЕЛЯ и няма начин да се свърже с него или негов представител чрез вътрешен телефон, т.е. не може да бъде открит или по друга причина не може да бъде направена среща между тях, пратката се връща на ПОДАТЕЛЯ като недоставена със съответното обяснение, а при отсъствие в пощенската му кутия се оставя служебно известие или на входната му врата се залепя стикер с покана ПОЛУЧАТЕЛЯТ да се свърже с ВИА ПОСТ, за да се уточни кога, къде и как да бъде доставена пратката. При повторна доставка, разходите са за сметка на ПОДАТЕЛЯ. Ако престоят на адреса е по-голям от десет минути и ПОДАТЕЛЯТ не е дал изрични инструкции да се чака не повече от 10 минути, този престой се заплаща по действащата ценова листа.

5.3. Конфидент - Лична доставка, при която пратката задължително се връчва единствено и само на физическото лице, упоменато като ПОЛУЧАТЕЛ. За целта се изисква ПОЛУЧАТЕЛЯТ да се легитимира с лична карта, шофьорска книжка или паспорт. Ако той не може да бъде намерен при първо посещение, по желание на ПОДАТЕЛЯ срокът се удължава до следващата възможност, предвидена в настоящите ОУ, без да се променя цената. Услугата се изпълнява задължително с документална обезпеченост. Адресът се посещава до 3 пъти, докато ПОЛУЧАТЕЛЯТ бъде открит.

5.4.Мултифункционална куриерска услуга – след предоставяне на абсолютно точни, ясни и конкретни инструкции за това, какво да бъде изпълнено, как и кога да бъде взета пратката от ПОДАТЕЛЯ кога и къде, с пълни подробности и ясна последователност да се връчи на ПОЛУЧАТЕЛЯ. ПОДАТЕЛЯТ няма право да възлага задачи, които могат да изложат изпълняващия ги куриер и/или трети лица на какъвто и да е физически, психически или друг риск или са свързани с нарушаване на закон, обществения ред или общоприетия морал и/или уронващи престижа или доброто име на трети лица. Всички рискове от неизпълнение на задачата, породени от пропусната подробност или неяснота са за сметка на поръчалия услугата, който няма право да изисква конкретно лице, куриер, да изпълнява възложена от него задача. Всяко придвижване от адрес на адрес се таксува като отделна куриерска услуга според срока за изпълнението й. Изпълнението на услугата се отчита директно и лично от куриера. Времето за прочит на писмения инструктаж от куриера и/или съпровождането му с друг инструктаж и за отчитане на изпълнението влиза във времето за изпълнение на услугата. ВИА ПОСТ има право да откаже изпълнение на тази услуга без основание и до един час след получаването на писмените инструкции на адреса му.

5.5.Вземане от адрес – Услугата е идентична на доставка, с тази разлика, че пратките се приемат от адреса на ПОДАТЕЛЯ и се доставят на адреса на ВИА ПОСТ. Цените за тази услуга са идентични на услугите по доставяне. Когато от адреса се взимат пратките, предмет на настоящите ОУ, тя се начислява като отделна куриерска услуга “Фейс”, според поръчания срок за изпълнение и за общото тегло на всички пратки, винаги като малки пакети или пощенски пратки, за сметка на ПОДАТЕЛЯ, само в случаите когато поръчката е за вземане на по-малко от 30 броя пратки наведнъж. ПОДАТЕЛЯТ е длъжен във всеки един момент от момента на заявяването до крайния срок за изпълнение и в работното време на ВИА ПОСТ да подсигури наличието на пратката, готова за приемане на адреса, от който да бъде взета, както и на упълномощено лице, което да я предаде. В случай че “Вземането от адрес” е свързано с изпълнението на “Експрес” или “Суперекспрес” на същата/ите пратка/и, при всяко забавяне с повече от 10 минути на куриера – служител на ВИА ПОСТ, срокът за изпълнение на услугата от страна на ВИА ПОСТ за точно и качествено изпълнение се удължава с времето на забавянето на ПОДАТЕЛЯ и последният заплаща допълнителна такса съобразно ценовата листа на ОПЕРАТОРА

6. Според отговорността и документалното обезпечение:

6.1. Билет – при изпълнението се осигурява писмен документ, подписан от ПОЛУЧАТЕЛЯ или от упълномощено от него лице, удостоверяващ името на ПОЛУЧАТЕЛЯ; името и адреса на ПОДАТЕЛЯ, датата; часа; името, фамилията и подписа на лицето, което е приело пратката; евентуално входящ номер от деловодната книга на ПОЛУЧАТЕЛЯ, ако изрично е било поискано от ПОДАТЕЛЯ. “Билетът” не удостоверява какво и в какво количество е имало в нея. При изпращане на повече от 5 бр. пратки ПОДАТЕЛЯТ предоставя заедно с тях и опис, съдържащ имената и адресите на ПОЛУЧАТЕЛИТЕ и броя на пратките за всеки от тях. Ако ПОЛУЧАТЕЛЯТ или негов пълномощник не бъдат открити на адреса или ако откажат да получат пратката, тя се връща на ПОДАТЕЛЯ с обяснение за причината, което се удостоверява от куриера, който го е установил.

6.2.Обявена стойност – услуга съгласно § 1, т. 11 от ДР на ЗПУ, представляваща отговорност на ВИА ПОСТ до размера на обявената от ПОДАТЕЛЯ стойност на съдържанието на пратката в случаи на загуба, кражба или повреда.

6.3. Наложен платеж – Услуга, при която пратката се доставя на ПОЛУЧАТЕЛЯ срещу заплащане на определената от ПОДАТЕЛЯ сума. Събраната сума се отчита и изплаща от ВИА ПОСТ на ПОДАТЕЛЯ на пратката в края на седмицата, в която е изпълнена поръчката за пратки, доставени на територията на населеното място, където е адресът на ПОДАТЕЛЯ и до 5-о число на следващия месец за пратки, доставени в други населени места.

 

III. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП

1. Договорът между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за сключен с приемане на пратките от местата за достъп или адреса на ПОДАТЕЛЯ и за изпълнен с доставянето им на ПОЛУЧАТЕЛЯ или упълномощено от него лице или с връщането на недоставените пратки на ПОДАТЕЛЯ. Доставянето се удостоверява с подписа на ПОЛУЧАТЕЛЯ.

2. ВИА ПОСТ приема пратките от ПОДАТЕЛЯ, като издава приемо-предавателен протокол/товарителница, който е неразделна част от договора, в два екземпляра, подписва се от представителите и на двете страни, като в тях се указва вида и количеството на поръчаните услуги. С подписа си върху нея ПОДАТЕЛЯТ на пратката декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и е съгласен със съдържанието им.

3. Изменения по настоящия договор се правят само писмено с допълнителни споразумения, подписани от страните. Допълнителните споразумения се явяват неразделна част от Договора.

 

IV. УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМАНЕ И ДОСТАВЯНЕ НА ПОЩЕНСКИ ПРАТКИ

1. ТЕРИТОРИЯ НА ДОСТАВЯНЕ

1.1 Настоящите Общи условия важат само за доставки, адресирани до адреси в населени места, в които ВИА ПОСТ има разкрити представителства. При отпадането и/или добавянето на населено място, в което ВИА ПОСТ има представителство, ВИА ПОСТ уведомява писмено в седемдневен срок всички свои клиенти за актуалния списък с населени места, за които се прилагат тези Общи условия

1.2. На територията на всяко населено място са обособени зони за доставка – център, междинна част и периферия, които се използват при определяне на цените. Зона Център е радиална фигура с радиус до 1,5 км около обичайното разбиране за център на съответното населено място, като границите й са заключени между участъци на главни улици включително. Междинната зона има вътрешна граница – границата на зона Център, а външната граница отстоява на разстояние до 6 км от вътрешната, като тя се заключва между участъци от главни улици и действителните граници на квартали и жилищни комплекси включително, които попадат на това разстояние. Периферната зона са всички останали адреси, които попадат извън зоните Център и Междинна част в съответното населено място. Конкретните граници на зоните могат да бъдат получени от представителството на ВИА ПОСТ в съответното населено място.

2. ФОРМА, РАЗМЕРИ, ТЕГЛО, ОПАКОВАНЕ, АДРЕСИРАНЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРАТКИТЕ

2.1. ВИА ПОСТ има следните изисквания относно формата, размерите, теглото и начина на опаковане и на адресиране на пратките:

2.1.1 За тегло:

- Настоящите Общи условия са валидни за, писма, печатни произведения, малки пакети и куриерски услуги „Дайрект мейл” до 1 кг, а за пощенски пратки без ограничение за тегло;

- Обемни, но леки пратки, се таксуват по цени за тегло, отговарящо на плътност 0,167 кг/куб.дм, определени на базата на общоприет стандарт за обемно тегло, по следната формула: [Височина (см) х Широчина (см) х Дължина (см)] / 6000 в кг. За пратки с неправилна форма, различна от правоъгълен паралелепипед, се взимат най-дългите разстояния между ръбовете (стените) на пратката в трите пространствени направления.

2.1.2 .За размери:

- За пратки, за които се допуска и оставяне в пощенски кутии, дебелината следва да е не по-голяма от 0,5 см, а ширината и дължината да не превишават стандартен формат А4 (21 см х 29,7 см) или ако са с по-голям формат, да е допустимо и възможно прегъването им на две и удвоената дебелина да е не по-голяма от 0,5 см.;

- Останалите пратки могат да бъдат с максимални размери до 1,50 м за най-дългото от трите измерения, или до 3 м за сбора от дължината и най-голямата обиколка, измерена не по дължината на пратката;

- Опаковката и затварянето на пратките трябва да бъдат съобразени с обема, теглото и съдържанието им, така че да осигуряват тяхното запазване от повреди при пренасяне, и е за риск, сметка и отговорност на ПОДАТЕЛЯ;

- Обременителна е всяка пратка, която изисква специaлни грижи при пренасянето, съхранението и доставката, свързани с повишено внимание, наблюдение, забавена скорост на придвижване, придържане или поставяне в точно определена позиция и/или ако пренасянето й предвид на съдържанието би могло да изложи на риск целостта, формата или свойствата й.

- Понятията за Писма (кореспондентски пратки), Печатни произведения, Малки Пакети, Дайрект Мейл (пряка пощенска реклама) и пощенски пратки имат аналогично на значението, дефинирано в ЗПУ, но доставката им като куриерски услуги са с добавена стойност и изисквания за изпълнение, бързина и надеждност според същия;

- Пратките трябва да бъдат надписани ясно и четливо на кирилица, в долния десен ъгъл на страната, определена за лицева, се изписва името на адресата, евентуално организацията, която се помещава на този адрес, и пълният адрес (квартал, улица, номер, блок, вход, етаж, апартамент, номер на пощенска кутия, име на населеното място);

- Пратките могат да бъдат адресирани и до адреса на ВИА ПОСТ или негово място за достъп "до поискване", откъдето да бъдат взети от ПОДАТЕЛЯ само след легитимация;

- Не се приемат пратки, адресирани до абонаментна пощенска кутия в пощенска станция на основния пощенски оператор (“Български пощи” ЕАД), които не могат да бъдат доставени, без да бъдат изпратени чрез неговата пощенска мрежа.

- При грешки в адресирането, правещи доставката невъзможна, ПОДАТЕЛЯТ заплаща цената независимо дали пратката е била доставена. Когато ПОЛУЧАТЕЛЯТ на пратка е сменил адреса си и ако новият му адрес е известен на ВИА ПОСТ, ПОДАТЕЛЯТ се уведомява и ако той разпореди, пратката се препраща на новия адрес. В този случай ПОДАТЕЛЯТ заплаща цената на услугата по препращането. <

>

V. ЗАБРАНЕНИ ПРЕДМЕТИ И ВЕЩЕСТВА

 

1. Потребителите нямат право да поставят в пратките следните предмети и вещества: наркотични, упойващи, психотропни, силно действащи и отровни вещества; оръжие, взривни, запалителни или други опасни вещества или предмети; неприлични или противоречащи на нравствените норми предмети; предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на Куриерите или на други лица, или могат да замърсят или да повредят други пратки и съоръжения; религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации.

2. В пощенските пратките, с изключение на тези с обявена стойност, потребителите нямат право да поставят монети, банкноти, парични знаци, чекове за пътуване, предмети, представляващи ценност за ПОДАТЕЛЯ, платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни и други ценности.

3. При съмнение за поставени забранени предмети или вещества в пратките, ВИА ПОСТ изисква от ПОДАТЕЛЯ съгласие за извършване на проверка. В случай на отказ пратката не се приема.

4. Когато има достатъчно основание да се счита, че приета пощенска пратка съдържа забранени предмети или вещества, ВИА ПОСТ изисква от ПОДАТЕЛЯ или ПОЛУЧАТЕЛЯ писмено съгласие за отварянето й. При отказ или липса на отговор, ВИА ПОСТ уведомява компетентните органи за извършване на проверка.

5. ВИА ПОСТ не носи никаква отговорност за нанесени вреди на трети лица породени от съдържанието на пратката, количеството и качеството му, нито пред адресатите, нито пред трети лица.

 

VI. КАЧЕСТВО И ЕФИКАСНОСТ НА УСЛУГИТЕ

 

1. Куриерска услуга е всяко насочено придвижване от място за достъп или адрес, посочен от ПОДАТЕЛЯ, до адреса на ПОЛУЧАТЕЛЯ и изпълнение на изискваното от ПОДАТЕЛЯ действие: доставка, взимане от адрес или мултифункционална куриерска услуга съгласно р.ІІ т.4.4.от настоящите Общи условия.. Куриерските услуги, съгласно § 1 т. 18 от ЗПУ, са пощенски услуги с добавена стойност над универсалната пощенска услуга и гарантират по-голяма бързина и надеждност на приемане, пренасяне и доставка на пратките. Куриерската услуга включва и някои допълнителни услуги като: събиране от адреса на ПОДАТЕЛЯ ; доставка до определена дата; доставка лично на ПОЛУЧАТЕЛЯ; възможност за смяна на направлението или адресата в движение; уведомяване на ПОДАТЕЛЯ за получаването на пратката; контролирано наблюдение и проследяване на пратките; персонални услуги на потребителите и извършване на услуга "a la carte" (по избор) по необходимия начин и в необходимото време.

2. Всяка куриерска услуга е комбинация от субективно зададени качествени характеристики като : срок за изпълнение; начин на извършване; отговорност, гаранции и документална обезпеченост за получаването на пратката. Услугите на ВИА ПОСТ варират в нивото на качество, съобразно тези параметри, съответно и в заплащането на по-висока цена за по-високо качество. Обективно зададените количествени характеристики територия на адресиране и тегло на пратката са еквивалент на дължина на изминат куриерски път и количество пратка в кг., които служат за основа на ценообразуването им.

3. ВИА ПОСТ следва да провежда превантивен и технически контрол върху функционирането на куриерската си мрежа, както и да обучава служителите си за постигане на високо качество на куриерските услуги.

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВИА ПОСТ

 

1. ВИА ПОСТ е длъжен да предава пратките на ПОЛУЧАТЕЛИТЕ им според стандартите за извършване на всяка една услуга съгласно настоящите Общи условия, да запази пратката в количествено и качествено отношение от момента на приемането им до момента на предаването им и да пази тайната на кореспонденцията.

2.ВИА ПОСТ има право да поставя свой щемпел (знак) върху всяка пратка в качеството му на доставчик.

3. ВИА ПОСТ има право да откаже изпълнението на дадена поръчка в случаите на поръчване на доставка „Суперекспрес” в рамките на един ден за повече от 70 поръчки; поръчване на доставка 4Експрес” в рамките на един ден за повече от 150 пратки.

4. ВИА ПОСТ има право да поиска удължаване на изпълнението на доставки с до два работни дни в случаите: на доставка “Овърнайт” при поръчване на повече от 5 000 пратки в рамките на един ден или на “Стандартна услуга” при поръчване на повече от 10 000 пратки в рамките на един ден.

5. ВИА ПОСТ няма право да присвоява пратки; да отваря пратки; да взема съдържанието или част от него от отворени пратки (пратки с нарушена опаковка); да предава пратките на трети лица, с цел да узнаят тяхното съдържание; да предоставя справки или информация на трети лица за пратките и за съдържанието им, освен на ПОДАТЕЛЯ и ПОЛУЧАТЕЛЯ или на упълномощени от тях лица, както и на компетентните органи и в случаите, определени със закон; да информира когото и да било за трафика на пратки между отделни лица или за съдържанието на техните пратки; да разпространява данните и информацията, станали му известни във връзка и по повод извършването на възложените му поръчки.

6. ВИА ПОСТ не носи отговорност:

6.1. за повреди на пратки, настъпили по вина на ПОДАТЕЛЯ, подал пратката с опаковка, несъобразена с обема, тежината и съдържанието, с невярно обявено съдържание или произтичащи от естеството на самото съдържание;

6.2.за рекламации от ПОДАТЕЛЯ, направени след изтичане на 14 /четиринадесет/ дни от датата на доставянето на пратката, както и рекламации от ПОЛУЧАТЕЛЯ, направени след изтичане на 3 /три/ дни от датата на доставянето на пратката;

6.3.за забавени или недоставени пратки поради непълен или погрешен адрес;

6.4. когато поради непълен или погрешен адрес пратката не е доставена или е доставена на друго лице;

6.5.за изгубени, повредени или унищожени пратки, поради непреодолима сила – наводнение, пожар, земетресение и др., както и когато пратка не може да се намери, вследствие унищожаване на служебните документи по същите причини, при условие че ВИА ПОСТ е взел всички предохранителни мерки за опазване и спасяване на пратката и документацията към нея;

6.7.за пратки, съдържащи забранени предмети или вещества, които по тази причина са били конфискувани или унищожени от компетентните органи по установения ред.

 

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

1. ПОДАТЕЛЯТ има право да получи копие от документът, удостоверяващ за приемане на пратката/пратките.

2. ПОДАТЕЛЯТ има право до момента на доставка на пратката да поиска подадена от него пратка да му бъде върната обратно или да се смени направлението и/или адреса и ПОЛУЧАТЕЛЯ.

3. ПОДАТЕЛЯТ е длъжен да се съобразява с изискванията за форма, тегло, размери, опаковка, затваряне и начин на адресиране, съгласно ОУ, както и да не поставя забранени предмети и вещества в пратките.

4. ПОДАТЕЛЯТ носи отговорност пред ВИА ПОСТ за всички повреди, причинени от съдържанието на негова/и пратка/и на други пощенски пратки. Отговорността е в размерите, в които ОПЕРАТОРЪТ отговаря пред лицата, чиито пратки са увредени.

5. ПОДАТЕЛЯТ носи отговорност и за вредите, причинени на самия пощенски ОПЕРАТОР.

6. Отговорността по т.4 и т.5 по – горе е в размерите , в които ВИА ПОСТ отговаря пред лицата, чиито пратки са увредени.

7. Поръчващият услугата по настоящите Общи условия, който съгласно р.ІІ, т.4.4 поръчва пратката да бъде приета от ПОДАТЕЛЯ и доставена на ПОЛУЧАТЕЛЯ, носи отговорност за изпълнението на задълженията на ПОДАТЕЛЯ.

 

IX. ВРЪЩАНЕ НА НЕДОСТАВЕНИ ПРАТКИ

 

1. Пратки, които не могат да бъдат доставени поради това, че: са с неточни или неактуални адреси; ПОЛУЧАТЕЛИТЕ отказват да ги получат или да заплатят сумата на наложения платеж; ПОЛУЧАТЕЛИТЕ не са намерени на посочения адрес, или са починали; посоченият адрес е недостатъчен или не съществува, се връщат на ПОДАТЕЛЯ.

2. Недоставени пратки, които не могат да бъдат върнати на ПОДАТЕЛЯ поради това, че той отказва да ги получи обратно, заминал е на неизвестен адрес, починал е или е прекратено юридическото лице -адресат, се съхраняват 3 месеца , след което се унищожават с изготвяне на протокол за унищожението им.

3. ВИА ПОСТ е длъжен да отчете изпълнението на всяка конкретна поръчка и върне на ПОДАТЕЛЯ неточно или непълно адресираните и други пратки, за които е било невъзможно да бъдат предадени на ПОЛУЧАТЕЛИТЕ им , като посочва причините. При отчитането на доставки с документална обезпеченост се предават и всички бланки (билет, протокол, призовка). Отчитането се извършва до седем работни дни след изтичането на срока за изпълнение и се изготвя протокол за приемане-предаване. За еднократни поръчки за над 10 пратки, подадени еднократно, се изготвя писмен доклад, като за пратки с документална обезпеченост се докладва как е извършена доставката за всеки отделен адрес. Задължението за доклад по конкретни адресати отпада, ако ПОДАТЕЛЯТ не е предоставил предварително списък с имената и адресите на ПОЛУЧАТЕЛИТЕ.

4. При извършване на услугата “мултифункционален куриер” по р.VІІ, т. 5.4. по – горе, недоставени пратки се връщат на ПОДАТЕЛЯ.

 

X. ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

 

 

1. Цените на неуниверсалните пощенски услуги се определят от ВИА ПОСТ съгласно изискванията на ЗПУ, че куриерските услуги са с добавена стойност над универсалната услуга и съобразно търсенето и предлагането им на пазара.

2. ВИА ПОСТ информира потребителите за всяка промяна на цени на услуги и за цените на нови услуги и/или стандартите за изпълнение на услугите, най-малко 14 /четиринадесет/ дни преди да започне прилагането им.

3. ПОДАТЕЛЯТ заплаща поръчките по актуалните цени в сила към момента на всяка отделна поръчка. Плащането се извършва след изтичане на всеки календарен месец до пет дни след представяне на проформа-фактура, включваща всички извършени за съответния месец услуги по заявки на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, но не по-късно от 15-о число на месеца. След извършване на плащането ВИА ПОСТ издава данъчна фактура. При забава ПОДАТЕЛЯТ дължи законната лихва за срока на просрочие и наказателна лихва от 0,1% на ден.

4. В случай че при приемането на пратките, тяхното претегляне и сортиране се окаже че техните характеристики са различни от заявените или посочени в протокола за приемане, ВИА ПОСТ уведомява ПОДАТЕЛЯ за действителните цени, на които отговарят поръчаните услуги. ПОДАТЕЛЯТ потвърждава съгласието си услугите да бъдат изпълнени на тези цени.

5. Плащането на цената се извършва в брой или по безкасов път. Ако в случай на безкасово плащане до петия ден от получаване на проформа - фактурата ВИА ПОСТ ОСТ не е получил потвърждение, че парите са получени по сметките му, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да изпрати копие от наредителния документ, доказващ, че плащането е извършено.

 

XI. РЕКЛАМАЦИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

1. ВИА ПОСТ дължи обезщетение на потребителите си в следните случаи: за повредени, загубени, унищожени или ограбени пратки; за недоставени пратки по негова вина; за забава или неизпълнение на конкретните изисквания и характеристики на поръчаната услуга.

2. Срокът за предявяване на рекламация е 14/четиринадесет/ дни от датата на подаването на пратките, а ВИА ПОСТ е длъжен да уведоми ПОДАТЕЛЯ за резултата в срок до 7 дни от предявяване на рекламацията. При уважаване на рекламацията обезщетението се изплаща в едномесечен срок от датата на уведомлението.

3. ПОЛУЧАТЕЛЯТ може да предяви рекламация по време на получаване на пратката или най- късно в тридневен срок от получаването й.

4. ВИА ПОСТ е длъжен да заплати обезщетение в следните случаи, както следва:

4.1 размерът на стойността на съответната услуга в случай на забава или при повреждане/деформиране/ на пратката и при ограбване на същата /липсва част или цялото съдържание на пратката, което следва да се удостовери от компетентните органи/;

4.2. двойният размер на стойността на съответната услуга в случай на изгубване или на унищожаване на пратката,

4.3. отговорността по т.4.1. и т.4.2. се носи при липса на обявена стойност на пратката и при условие, че настъпилото събитие е по вина на ОПЕРАТОРА.

5. При пощенски пратки с обявена стойност, приети от ВИА ПОСТ, дължимото от него обезщетение възлиза на размера на обявената стойност.

6. ВИА ПОСТ не отговаря за претърпени непреки щети и нереализирани печалби в резултат на загубени, повредени, ограбени, предадени на неправоимащи лица или забавени доставки на вътрешни и международни пратки.

7. ВИА ПОСТ не носи отговорност по договори за застраховка сключени съгласно Кодекса за застраховането, над размерите на обезщетенията, на които ПОДАТЕЛЯТ или ПОЛУЧАТЕЛЯТ на пратката има право съгласно този раздел на Общите условия. Обезщетенията се изплащат на застрахователя, ако не са изплатени на ПОДАТЕЛЯТ или ПОЛУЧАТЕЛЯТ на пратките.

 

XII. ДЕФИНИЦИИ, ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ОУ. РЕД ЗА РАЗРЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 

1. Куриер по смисъла на настоящите ОУ е служител на ВИА ПОСТ, който пряко участва в изпълнението на конкретна услуга.

2. Промените на тези ОУ се извършват по реда на чл.21, ал.5 от ЗПУ.

3. Споровете, възникнали във връзка с изпълнението им, се разрешават по взаимно споразумение, а когато това се окаже невъзможно, чрез компетентния съд. Тези Общи условия се издават на основание чл.21 от Закона за пощенските услуги.

4. За неуговорените в тези Общи условия или в индивидуален договор понятия и събития се прилагат разпоредбите на Закона за пощенските услуги, предвидените в него и влезли в сила подзаконови нормативни актове и останалото действащо в Република България законодателство.

Върни се в началото